Ramanathapuram District Temples

 • Chokkanathar (Shankaranathar) - Meenakshi temple, Parthipanur, Rameswaram Rd., Pin-623608. Sthala vruksham : Maavalinga tree; Theertham : Shankara Theertham; Ancient name : Nallur. Contact : 09976711487 and 09442047977.
 • Aruppukkottai
 • AdAnai - 12 miles south of thiruppunavAyil, Adiratneshvarar, ajagajeshvarar, kinekavalli, surya thIrththam
 • uththara kOsa maN^gai - 10 miles from rAmanAthapuram, uththara kOsar, maN^gaLEshvarar, uththarakOsa maN^gai
 • Uttar Kosamangai - Siva Temple
 • uppUr
 • kaNNankuDi - built in 651 ACE.
 • kArmuththi
 • kIzkkarai (kIzakkarai)
 • chAyalkuDi - chokkanAthar
 • chikkal - thiruvananthEshvarar
 • tharaikkuDi - dharmEshvarar
 • thiththANDathALam (thithALam) - sarvathIrththamuDaiyAr
 • thenvADAnai - 22 miles from rAmanAthapuram, AdhirathnEshvarar, abayavalli
 • Devikapattanam - Adi-Jagannatha Temple
 • Devikapattanam - Kanakesvara Temple
 • dhEvipaTTiNam - on the shore, thilakEshvarar, mahiShAsura mardhdhani
 • nayinArkOyil - nAganAthar
 • nayinAr kOyil - 4 miles fromparamakkuDi, sOmEshvarar, pAdampiriyAL, vaigai river
 • paLLimaDam - kALanAthar
 • pavaLa naththam - kailAshanAthar
 • pAlakkuDi - mandhanAthasvAmi
 • perungaraNai - mUnRulOchanamuDaiyAr
 • maRiyUr - 26 miles from rAmanAthapuram, pUvEndhinAthar
 • mudukuLattUr
 • Ramanathapuram - Chokkanathar Temple
 • Ramanathapuram - Sri kasi visalatchi sameda kasi viswanathar temple
 • rAmnAtapuram - mutturAmalingasvAmi
 • rAmEshvaram - rAmanAthEshvarar, (jyotirlingam) parvadhavardhdhani, malaivaLar mAdhaviyamman, lots of thIrththam including dhanuShkOTi thIrththam
 • rAmesvaram - muththurAmalingasvAmi (3 miles from dhanuShkOTi, 8 miles from rAmEshvaram
 • rAmEshvaram - kAshi vishvanAthar
 • rAmEshvaram - near kandhamAdhana parvatham
 • rAjasingamangalam - nAthasvAmi
 • veRRiyUr - 8 miles from tiruvAdAnai
 • hanumandakuDi - mALavanAthar

Back to Thamiz Nadu temples
Back to Indian Temple Listing page
Back to Shaivam Home Page