Karur District Temples

 • karUr (karuvUr Anilai) - kalyANa pashupatIshvarar, alaN^kAravalli, saundhara nAyaki, AmbirAvti thIrththam, kAma, thATakai, muruga, aracha, dhEnu thIrththam, (pa~ncha lingam - pashupatIshvarar, va~nchurEshvarar, kOTIshavarar, kailAshanAtha linagm, kariya mAlIshar lingam)
 • karuvUr veNNai malai - vishvanAthar, vishAlAxi
 • chinnadArApuram
 • sOmUr - sOmEshvarar
 • thennilai
 • nErUr (agnipuram) - 5.5 miles from karUr, self manifest
 • panychamAdhEvar
 • puliyUr grAmam
 • mukkUDal - near karUr, confluence of AmrAnadhi, maNimukta, kAviri, maNiyIshar
 • Srinivasanallur - Kurangunatha Temple
 • vallipuram - 20 miles from karuvUr, shankaranArAyaNar, nAmagiriyammai
 • venychamAkkUDal - 12 miles south of karUr, vikirthanAthEshvarar, vikrithanAyaki, vikirtha thIrththam
 • veNNeymalai - vishvanAthar, vishAlAkshi
 • veTTaimangalam

Back to Thamiz Nadu temples
Back to Indian Temple Listing page
Back to Shaivam Home Page