திருமுறைத் திருத்தலங்கள்

(thirumuRaith thiruththalangaL)

திருமுறைகளில் (தேவாரம், திருவாசகம், திருச்சிற்றம்பலக் கோவையார், திருவிசைப்பா, திருப்பல்லாண்டு, திருமந்திரம், பதினோறாம் திருமுறை, திருத்தொண்டர் புராணம்) குறிப்பிடப்பட்டுள்ள திருத்தலங்களின் பட்டியல் இங்குள்ளது. gangaikondacholapuram temple

Send comments

Temples of Lord shiva in India by region

Special Temple Groupings

Back to Saiva Sidhdhantha Home Page
Back to Shaivam Home Page