சப்த மங்கை - தலங்கள்
saptha mangai - thalangkaL

சப்த ஸ்தானத் தலங்களைப் போன்றே, தஞ்சாவூர் அருகிலேயே சப்த மங்கைத் தலங்களும் உள்ளன. இத்தலங்கள் மிகவு பழமையானதும் சிறப்புக்களை உடையதுமாகும்.

These sevem temples are:

  1. chakkaramangai
  2. ariyamangai
  3. sUlamangai
  4. pasumangai
  5. nandimangai
  6. thAzhamangai
  7. puLLamangai

Location:

State : Tamil Nadu
District : Thanjavur