திருக்கானாட்டுமுள்ளூர் (கானாட்டம்புலியூர்)

kanattumullur temple

இறைவர் திருப்பெயர்		: பதஞ்சலிநாதர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: கானார்குழலி, அம்புஜாட்சி, கோல்வளைக்கையாள்.
தல மரம்			: வெள்ளெருக்கு (தற்போதில்லை)
தீர்த்தம்				: சூரிய தீர்த்தம்.
வழிபட்டோர்			: பதஞ்சலி முனிவர்.
தேவாரப் பாடல்கள்		: சுந்தரர்  -	வள்வாய மதிமிளிரும்

தல வரலாறு

  • மக்கள் வழக்கில் கானாட்டம்புலியூர் என்று வழங்குகிறது.
  • பதஞ்சலி வழிபட்டடு பேறு பெற்றத் தலம்.

சிறப்புகள்

  • செங்கல்லாலான கோயில்; மிகவும் பழமையானது.

  • விக்கிரம சோழன் காத்திய கல்வெட்டில் இத்தலம் 'விருதராச பயங்கர வளநாட்டு கீழ்க்கானாட்டுமுள்ளூராகிய திருச்சிற்றம்பல சதுர்வேதி மங்கலம் ' என்று குறிக்கப்பட்டுள்ளது.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
சிதம்பரத்திலிருந்து நகரப் பேருந்துகள் உள்ளன. கோயில் வரை வாகனத்தில் செல்லலாம்.

தொடர்பு :

  • 04144 - 208508, 09345778863

< PREV <
காவிரி வடகரை 31வது
தலம் ஓமாம்புலியூர்
Table of Contents > NEXT >
காவிரி வடகரை 33வது
தலம் திருநாரையூர்