வரிஞ்சையூர் (இரிஞ்சியூர்) -
சத்தி நாயனாரின் அவதாரத் தலம்

varinchaiyUr (irinchiyUr) - Birth place of chaththi nAyanAr


இறைவர் திருப்பெயர்		: வேதபுரீசுவரர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: வேதநாயகி.

  • வரிஞ்சையூர் என்னும் இத்தலம் தற்போது மக்கள் வழக்கில் "இரிஞ்சியூர்" என்று வழங்குகின்றது.

  • இஃது சத்தி நாயனார் அவதரித்து, வாழ்ந்து திருத்தொண்டு ஆற்றியத் திருப்பதி.
	அவதாரத் தலம்	: வரிஞ்சையூர் (இரிஞ்சியூர்).
	வழிபாடு		: சங்கம வழிபாடு.
	முத்தித் தலம் 	: வரிஞ்சையூர் (இரிஞ்சியூர்).
	குருபூசை நாள் 	: ஐப்பசி - பூசம்.

அமைவிடம்
	அ/மி. வேதபுரீசுவரர் திருக்கோயில், 
	இரிஞ்சியூர் - 611 109. 
	தேவூர் (அஞ்சல்),
	நாகப்பட்டினம் (மாவட்டம்).

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
இத்தலம் நாகப்பட்டினம் - கீவளூர் (கீழ்வேளூர்) பாதையில் தேவூர் வழியாக வடுகஞ்சேரி பாதையில் உள்ளது. தேவூரிலிருந்து 3-கி.மீ. தொலைவு.


  • சத்தி நாயனார் புராணம் (மூலம்)