வெள்ளக்கம்பம்

இறைவர் திருப்பெயர்		: வெள்ளக் கம்பர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: 
தல மரம்			: 
தீர்த்தம்				: 
வழிபட்டோர்			: பிரமன்.

தல வரலாறு

  • இக்கோயில் காஞ்சிப் புராணத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • தனிச்சந்நிதியில் இச்சிவலிங்கம் மூர்த்தம் மட்டுமே உள்ளது. இவர் பிரமன் வழிபட்ட மூர்த்தியாவார்.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
காஞ்சிபுரம் - திருவேகம்பத்தில் அறுபத்துமூவர் மூலத்திருமேனிகள் உள்ள வரிசைக்கு எதிர்புறத்தில் சற்றுத் தள்ளி தனிக்சந்நிதியில் உள்ளது.

< PREV <
இராமநாதேசம்
Table of Contents > NEXT >
கள்ளக்கம்பம்