நல்லகம்பம்

இறைவர் திருப்பெயர்		: நல்லகம்பர் (சிவலிங்கமூர்த்தம்)
இறைவியார் திருப்பெயர்		: 
தல மரம்			: 
தீர்த்தம்				: 
வழிபட்டோர்			: உருத்திரர்.

தல வரலாறு

  • இக்கோயில் காஞ்சிப் புராணத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • உருத்திரரால் வழிபடப்பட்ட மூர்த்தி.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
காஞ்சிபுரத்தில் - திருவேகம்ப உள்பிரகாரத்தில் நிலாத்துண்டப் பெருமாள் சந்நிதிக்கு அருகில் சற்று உள்ளடங்கியுள்ளது.

< PREV <
கள்ளக்கம்பம்
Table of Contents > NEXT >
வாலீசம்