முத்திமண்டபம்

இறைவர் திருப்பெயர்		: 
இறைவியார் திருப்பெயர்		: 
தல மரம்			: 
தீர்த்தம்				: 
வழிபட்டோர்			: 

தல வரலாறு

  • இக்கோயில் காஞ்சிப் புராணத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • காலையில் எழுந்தவுடன் இம்மண்டபத்தை மனதில் நினைப்பவர்கள் பாசத்தினின்றும் விடுபட்டு வீடுபேறடைவர் என்பது வரலாறாகும்.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
காஞ்சிபுரத்தில் - சர்வ தீர்த்த மேற்குக்கரையில் உள்ளது.

< PREV <
விசுவநாதேசம்
Table of Contents > NEXT >
இராமேசம்-இலட்சுமீசம்