லிங்கபேசம்
(மாகாளேசம்)

இறைவர் திருப்பெயர்		: லிங்கபேசர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: 
தல மரம்			: 
தீர்த்தம்				: 
வழிபட்டோர்			: 

தல வரலாறு

  • இக்கோயில் காஞ்சிப் புராணத்தில் இடம்பெறவில்லை.
  • லிங்கபேசம் - இரு சிவலிங்கத் திருமேனிகள் பக்கபக்கத்தில் தனித்தனியே உள்ளன.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
காஞ்சிபுரம் - மாகாளேசத்திற்கு அருகில் கோயிலின் வெளிப்புறத்தில் உள்ளது.

< PREV <
லிங்கபேசம் - (காயாரோகணம்)
Table of Contents > NEXT >
மகாருத்ரேசம்