லிங்கபேசம்
(காயாரோகணம்)

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: லிங்கபேசர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		:  
தல மரம்			:  
தீர்த்தம்				:  
வழிபட்டோர்			:  

தல வரலாறு

  • இக்கோயில் காஞ்சிப் புராணத்தில் இடம்பெறவில்லை.
  • இறைவர் சிவலிங்கத் திருமேனியாக உள்ளார்.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
காஞ்சிபுரம் - காயாரோகணக் கோயிலின் வெளியில் வடதிசையில் தனிக்கோயிலாக உள்ளது.

< PREV <
லிங்கபேசம் - (கச்சபேசம்)
Table of Contents > NEXT >
லிங்கபேசம் -(மாகாளேசம்)