கள்ளக்கம்பம்

இறைவர் திருப்பெயர்		: மாயவனீசர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: 
தல மரம்			: 
தீர்த்தம்				: 
வழிபட்டோர்			: மாயவன்.

தல வரலாறு

  • இக்கோயில் காஞ்சிப் புராணத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • உலகை மயக்க விரும்பி மாயவன் பூசித்தமையால் இஃது கள்ளக்கம்பம் என்றாயிற்று.
  • இவரை வழிபடுவோர் கொடிய வினைமயக்கத்துள் அகப்படார்.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
காஞ்சிபுரம் - திருவேகம்பத்தில் உள்பிரகாரத்தில் மத்தளமாதவேசத்திற்க அருகில் சிறிய தனி மண்டபத்தில் இச்சிவலிங்க மூர்த்தம் உள்ளது.

< PREV <
வெள்ளக்கம்பம்
Table of Contents > NEXT >
நல்லக்கம்பம்