Hinduism - Daily Prayers in Sanskrit


After getting up in the morning

shrIvishvanAthakaruNAmR^itapUrNasindho shItAMshukhaNDasamalaMkR^itabhavyachUDa | bhasmA~NgarAgaparishobhitasarvadeha vArANasIpurapate tava suprabhAtam ||

Before Breakfast

ashalaM garalaM phaNii kalaapovasanaM charma cha vaahanaM mahokshaH | mama daasyasi kiM kimasti shaMbhotava paadaambujabhaktimeva dehi ||

Before Lunch

nityaM chidAnandharUpaM nihnutAsheSha lokesha vairipratApam | kArtasvarAgendrachApaM kR^ittivAsaM bhaje divyasanmArgabandhum || shaMbho mahAdeva deva shiva shaMbho mahAdeva | devesha shaMbho shaMbho mahAdeva deva ||

In the Evening

namah shivAbhyAM vR^iShavAhanAbhyAM viri~nchiviShNvindrasupUjitAbhyAm | vibhUtipATiravilepanAbhyAM namo namaH sha~NkarapArvatIbhyAM ||

Before Dinner

akANDa brahmANDa xayachakita devAsurakR^ipAvidheyasyA.a.asId.h yastrinayana vishhaM sa.nhR^itavataH | sa kalmAshhaH kaNThe tava na kurute na shriyamahovikAro.api shlAghyo bhuvana bhaya bhaN^ga vyasaninaH ||

Before Going to Bed

karacharaNakR^itaM vaakkaayajaM karmajaM vaashravaNanayanajaM vaa maanasaM vaa.aparaadham.h | vihitamavihitaM vaa sarvametatkshmasvashiva shiva karuNaabdhe shrii mahaadeva shambho ||

Back to Shaiva Sidhdhantha Home Page
Back to shaivam Home Page