63 nAyanmArkaL

chEkkizAr vaikAchi - pUsam

thiruth thoNdath thokai

thani adiyAr - 63

1. thirunIlakaNda nAyanAr      thai - vichAkam
2. iyarpakai nAyanAr     mArkazi - uththiram
3. iLaiyAnkudi mARa nAyanAr     AvaNi - makam
4. meypporuL nAyanAr     kArththikai - uththiram
5. viraNmiNda nAyanAr     chiththirai - thiruvAdhirai
6. amarnIdhi nAyanAr     Ani - pUram
7. eRipaththa nAyanAr     mAchi - hastam
8. EnAthi nAtha nAyanAr     purattAchi - uththiram
9. kaNNappa nAyanAr     thai - mirugachIrcham
10. kuNkiliyak kalaya nAyanAr     AvaNi - mUlam
11. mAnak kanychARa nAyanAr     mArkazi - svAdhi
12. arivAttAya nAyanAr      thai - thiruvAdhirai
13. AnAya nAyanAr     kArthikai - hastam
14. mUrththi nAyanAr     Adi - kruthikai
15. muruga nAyanAr     vaikAchi - mUlam
16. uruththira pachupathi nAyanAr     purattAchi - asvini
17. thirunAlaip pOvAr nAyanAr     purattAchi - rOhiNi
18. thirukkuRipputh thoNdar     chiththirai - svAthi
19. chaNdIcha nAyanAr      thai - uththiram
20. thirunAvukkarachar     chiththirai - chathayam
21. kulachchiRai nAyanAr     AvaNi - anusham
22. perumizalaik kuRumba nAyanAr     Adi - chiththirai
23. kAraikkAl ammaiyAr      paNguni - svAti
24. appUdhi adikaLAr      thai - chadhayam
25. thiru nIlanakka nAyanAr     vaikAchi - mUlam
26. naminandhi nAyanAr     vaikAchi - pUsam
27. thiru nyAnychampandhar      vaikAchi - mUlam
28. EyarkOn kalikAmar      Ani - rEvati
29. thirumUla nAyanAr     aippachi - asvini
30. dhaNdiyadikaL     paNguni - chadhayam
31. mUrgga nAyanAr     kArththikai - mUlam
32. chOmAchi mARa nAyanAr     vaikAchi - Ayilyam
33. chAkkiya nAyanAr     mArkazi - pUrAdam
34. chiRappuli nAyanAr     kArththikai - pUrAdam
35. chiRuththoNda nAyanAr      chiththirai - baraNi
36. kazaRiRRu aRivAr nAyanAr (chEramAn perumAL nAyanAr)     Adi - svAti
37. gaNa nAdha nAyanAr      paNguni - thiruvAdhirai
38. kURRuva nAyanAr     Adi - thiruvAdhirai
39. pukazch chOza nAyanAr     Adi - kruththikai
40. narachiNka munaiyaraiya nAyanAr     purattAchi - chadhayam
41. adhipaththa nAyanAr     AvaNi - Ayilyam
42. kalikkamba nAyanAr     thai - rEvathi
43. kaliya nAyanAr     Adi - kEttai
44. chaththi nAyanAr     aippachi - pUcham
45. aiyadikaL kAdavar kOn nAyanAr     aippachi - mUlam
46. kaNampulla nAyanAr     kArththikai - kruththikai
47. kAri nAyanAr     mAchi - pUrAdam
48. ninRa chIr nedumARa nAyanAr     aippachi - baraNi
49. vAyilAr nAyanAr     mArkazi - rEvathi
50. munaiyaduyAr nAyanAr     paNguni - pUsam
51. kazaRchiNka nAyanAr     vaikAchi - baraNi
52. idaNkazi nAyanAr     aippachi - kruththikai
53. cheruththuNai nAyanAr     AvaNi - pUsam
54. pukazth thuNai nAyanAr     AvaNi - Ayilyam
55. kOtpuli nAyanAr     Adi - kEttai
56. pUchalAr nAyanAr     aippachi - anusham
57. maNkayark karachiyAr nAyanAr      chiththirai - rOhiNi
58. nEcha nAyanAr     paNkuni - rOhiNi
59. kOchcheNkat chOza nAyanAr     mAchi - chadhayam
60. thirunIlakaNda yAzppANa nAyanAr     vaikAchi - mUlam
61. chadaiya nAyanAr     mArkazi - thiruvAdhirai
62. ichainyAniyAr     chiththirai - chiththirai
63. chundhara mUrthi nAyanAr     Adi - svAthi

thokai adiyAr -9

Note
1. thillai vAz andhaNar     First day of chiththirai
2. poyyadimai illAdha pulavar     Last day of paNguni
3. paththarAyp paNivAr     Last day of paNguni
4. paramaniyE pAduvAr     Last day of paNguni
5. chiththaththaicl">paramaniyE pAduvAr     Last day of paNguni
5. chiththaththaich chivan pAlE vaiththAr     Last day of paNguni
6. thiruvArUrp piRandhArkaL     Last day of paNguni
7. muppOdhum thirumEni thINduvAr     Last day of paNguni
8. muzunIRu pUchiya munivar     Last day of paNguni
9. appAlum adichArndhAr     Last day of paNguni

Other stories form periya purANam

1. manu nIthich chOzan
2. Mother shakti's worship of EkAmbarEshwara swAmi.